Skrzynki pocztowe w bloku

Kiedy można wymeldować członka rodziny?

W życiu zdarza się wiele sytuacji, kiedy konieczne jest wymeldowanie członka rodziny z danego miejsca zamieszkania. Przyczyn może być wiele od sytuacji patologicznych, w których pojawia się alkohol, przemoc, niepłacenie rachunków, dewastacja mieszkania, jak i mniej inwazyjne okoliczności jak dłuższa nieobecność lokatora. Przepisy prawne dają możliwość wymeldowania członka rodziny z miejsca zamieszkania. W poniższym artykule przybliżamy proces administracyjny, dotyczący wymeldowania członka rodziny.

Wymeldowanie członka rodziny bez jego zgody

Meldunek w danym lokalu nie daje do niego praw. Nie może zastępować umowy najmu czy prawa własności. Meldunek stanowi jedynie czynność techniczno – administracyjną, potrzebną do celów ewidencyjnych. Ma to zapewnić zgodność zapisów w ewidencji ludności z rzeczywistym miejscem pobytu danej osoby. Większość osób kupując mieszkanie lub wprowadzając się do określonego lokalu, nie chce, aby były w nim zameldowane osoby na pobyt stały, które faktycznie w nim nie przebywają.

Wymeldowanie z pobytu stałego członka rodziny bez jego zgody jest możliwe, lecz niestety czasochłonne. Urząd gminy musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie administracyjne, w którego trakcie, muszą zostać przesłuchani świadkowie. Ma to na celu ustalenie, czy istnieją podstawy, aby daną osobę przymusowo wymeldować. Urząd musi sprawdzić okoliczności, w których zachodzi taka potrzeba.
W celu rozpoczęcia całego procesu należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. Musi to zrobić właściciel lokalu, przedstawiając dokument potwierdzający własność np. odpis księgi wieczystej. Może to zrobić również inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jak najemca czy dzierżawca. Wówczas tytuł prawny wykazuje stosowna umowa. Po przeprowadzeniu postępowania, urząd wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce stałego pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Najczęstsze problemy wymeldowania członka rodziny

Bardzo często zdarza się taka sytuacja, kiedy dana osoba opuściła lokal i choć faktycznie w nim nie mieszka, nie chce się wymeldować. Przesłanką do wymeldowania może być także sytuacja, w której osoba zameldowana, została przymuszona do opuszczenia lokalu. W przypadku kiedy działanie to odbyło się bezprawnie, wówczas poszkodowany może wnioskować o przywrócenie mieszkania i usunięcia wszelkich przeszkód.

W przypadku śmierci nie trzeba dokonywać osobnego wymeldowania zmarłej osoby. Zgłoszenie zgonu dokonywane jest w urzędzie stanu cywilnego, co zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Wymeldowanie z pobytu stałego nie wymaga również osobistej wizyty w urzędzie. Wymeldowania można dokonać w Internecie lub załatwić sprawę za pośrednictwem pełnomocnika. Potrzebny jest do tego stosowny dokument, jakim jest pełnomocnictwo do wymeldowania z pobytu stałego oraz dokument tożsamości. Trzeba jednak pamiętać o tym, że od dokumentu pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek urzędu gminy, w którym dokument jest okazywany. Potwierdzenie dokonania płatności, należy dołączyć do pełnomocnictwa. Opłata skarbowa jest uchylana jeśli pełnomocnikiem jest małżonek, rodzeństwo zstępne (dziecko, wnuk, prawnuk) lub rodzeństwo wstępne (rodzic, dziadkowie, pradziadkowie).

Gdzie złożyć wniosek o wymeldowanie członka rodziny?

Wniosek można złożyć przez Internet bez wychodzenia z domu. Służy do tego specjalna platforma ePUAP. Trzeba założyć profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany. Założenie profilu zaufanego przez osoby korzystające z bankowości elektronicznej jest bardzo proste, ponieważ profil jest od razu potwierdzany przez bank za pomocą bankowości elektronicznej.

Wymeldowanie z pobytu stałego można zgłosić również w odpowiednim urzędzie gminy. Może być to urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania, lub urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania, czyli tam, gdzie chcemy się zameldować.

Generalnie, aby wymeldować członka rodziny z danego miejsca zamieszkania, trzeba mieć ku temu uzasadnione powody. Nie można nikogo wymeldować na zasadzie własnego „widzi mi się”. Dlatego ustalone zostały stosowne procedury a podstawie, których badane są wszelkie okoliczności i wydawana jest adekwatna do tego decyzja.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *